Múzejný edukátor v Národnej sústave kvalifikácií ČR

NSK_CRNárodná sústava kvalifikácií ČR je priebežne budovaný register odborných kvalifikácií existujúcich na pracovnom trhu v ČR. Umožňuje záujemcom získať celoštátne uznávané osvedčenie o ich odbornej kvalifikácii bez toho, aby museli zasadnúť do školských lavíc. Pomáha získať plnohodnotnú kvalifikáciu a lepšie pracovné uplatnenie. Národná sústava kvalifikácií je legislatívne zakotvená zákonom č. 179/2006 Zb.  Obsahuje kvalifikácie (kvalifikačné štandardy) zoskupené do jednotlivých úrovní. Podporuje možnosť preukázať kvalifikáciu, ak to zamestnávateľ bude vyžadovať, a možnosť skladať skúšky pre úplné kvalifikácie bez nutnosti absolvovať niekoľkoročnú školskú prípravu. Národná sústava kvalifikácií je prepojená s Národnou sústavou povolaní ČR.

Takýto štandard je od roku 2016 vytvorený aj pre profesiu Múzejný edukátor:

Autorizovaná osoba (v tomto prípade oprávnení zamestnanci Moravského zemského múzea – Metodického centra pre múzejnej pedagogiky) zadá uchádzačovi v predstihu konkrétne pokyny pre splnenie kompetencií v oblastiach:

  1. Stanovenie edukačnej koncepcie a stratégie múzea,
  2. Stanovenie cieľov múzejnej edukácie,
  3. Navrhnutie a spracovanie edukačného programu múzea
  4. Prezentácia múzejnej edukačnej činnosti,

a to v termíne 25 pracovných dní pred termínom skúšky.

Uchádzač odovzdá najneskôr 5 pracovných dní pred termínom skúšky spracovaný vzdelávací projekt a ďalšie podklady podľa vyššie uvedených kompetencií.

Na stránke NSK sa môžete ďalej dozvedieť (je nutné rozklikať jednotlivé položky), aké sú kvalifikačné štandardy pre túto profesiu (orientácia v aktuálnom múzejno-edukačnom dianí, stanovenie edukačnej koncepcie a stratégie múzea, orientácia v pedagogicko-psychologických pojmoch, a pod.), ako aj hodnotiace štandardy (kritériá a spôsob hodnotenia, pokyny k realizácii skúšky, výsledné hodnotenie, počet skúšajúcich, a pod.)

Doklad (certifikát) o úspešnom vykonaní skúšky z odbornej kvalifikácie má rovnako ako výučný list štatút verejnej listiny – potvrdzuje, že jeho držiteľ je kompetentný vykonávať povolanie, pre ktoré je stanovená daná kvalifikácia, a ako taký je zamestnávateľovi uznávaný. Avšak tento doklad nie je to isté ako výučný list. Ak je pre výkon nejakého povolania kvalifikačným predpokladom výučný list, nemožno ho týmto dokladom nahradiť.

 

Podrobnejšie informácie o profesii Múzejný edukátor:

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava povolaní

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...