O komisii

Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku bola založená v januári 2008 a jej hlavným cieľom je posilnenie postavenia vzdelávania v činnosti múzeí na Slovensku. Jej činnosť a aktivity sú určené pre členov sekcie, múzejných pedagógov a všetkých pracovníkov múzeí na Slovensku, ktorí sa špecializujú na prípravu vzdelávacích aktivít a prácu s návštevníkmi. OKVAV je odbornou komisiou pracujúcou v rámci Zväzu múzeí Slovenska (ZMS).
Predmetom činnosti Komisie je najmä:

  • legalizácia múzeí ako priestoru vzdelávania a výchovy na pôde členských múzeí ZMS – rozvoj vzdelávacej funkcie múzeí na Slovensku.
  • posilňovanie tejto odbornej činnosti v aktivitách múzeí.
  • rozvoj prakticko-odbornej činnosti v tejto oblasti a podpora múzejných pedagógov v nadobúdaní kompetencií pre tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov v múzeách.

Komisia sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS. Financovanie sa riadi rozpočtovými pravidlami pre činnosť komisií, ktoré schvaľuje predstavenstvo ZMS vždy na príslušný kalendárny rok. Zasadnutie Komisie sa koná minimálne raz za rok.

OKVAV pracuje na dobrovoľníckom princípe (nemá plateného zamestnanca).

 

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...