Stretnutia

Konferencie, semináre, kolokviá

Viac

Publikácie

Teória, prax, návody

Viac

Inšpirácie

Archív vzdelávacích materiálov

Viac

Pre školy

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov múzeí

Viac

O NÁS

Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku bola založená v januári 2008 a jej hlavným cieľom je posilnenie postavenia vzdelávania v činnosti múzeí na Slovensku. Jej činnosť a aktivity sú určené pre členov sekcie, múzejných pedagógov a všetkých pracovníkov múzeí na Slovensku, ktorí sa špecializujú na prípravu vzdelávacích aktivít a prácu s návštevníkmi. OKVAV je odbornou komisiou pracujúcou v rámci Zväzu múzeí Slovenska (ZMS).
Predmetom činnosti Komisie je najmä:

  • legalizácia múzeí ako priestoru vzdelávania a výchovy na pôde členských múzeí ZMS – rozvoj vzdelávacej funkcie múzeí na Slovensku.
  • posilňovanie tejto odbornej činnosti v aktivitách múzeí.
  • rozvoj prakticko-odbornej činnosti v tejto oblasti a podpora múzejných pedagógov v nadobúdaní kompetencií pre tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov v múzeách.

Komisia sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS. Financovanie sa riadi rozpočtovými pravidlami pre činnosť komisií, ktoré schvaľuje predstavenstvo ZMS vždy na príslušný kalendárny rok. Zasadnutie Komisie sa koná minimálne raz za rok.

OKVAV pracuje na dobrovoľníckom princípe (nemá plateného zamestnanca).

Činnosť OKVAV sa riadi strategickým dokumentom, ktorý je pripravovaný na trojročné volebné obdobie:

2015 – 2017
Stratégia na roky 2015 – 2017 (PDF)

Vyhodnotenie (PDF)

2018 – 2020
Stratégia na roky 2018 – 2020 (PDF)

Vyhodnotenie (PDF)

2021 – 2023
Stratégia na roky 2021 – 2023 (PDF)

 

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS...